گارانتی:

شرکت پیشرو موتور پارسیـان کلیـه محصــولات خـود را بـرای مدت زمان 1 سال و یا 1200 ساعـت مطابـق مندرجات دفترچه گارانتی و شرایط کارکرد استاندارد کـارخـانجات سـازنـده ضمـانـت مینمـایـد.