جداول و فرمول های محاسباتی

برای تبدیل واحدهای مختلف مرتبط با دیزل ژنراتور به یکدیگر می توان از فرمولهای محاسباتی زیر استفاده کرد:

1KW   =  1.341 ÷ HP
1HP    =  1.341 * KW
1KVA   =  0.8  ÷ KW
1KW    =  0.8  * KVA
1KVA   =  1.44  ÷ A
1A    =  1.44  * KVA