کوپله فابریک آکسا(موتور ولوو)

تصویر محصول مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 275 Volvo TAD734GE Mecc Alte -ECO38 1LN/4 220 250 220 275
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 350 Volvo TAD1341GE Mecc Alte - ECO 38-3L/4 A 256 320 280 350
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 385 Volvo TAD1342GE Mecc Alte - ECO38 3L/4 280 350 308 385
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 415 Volvo TAD1343GE Mecc Alte - ECO40 1S/4 304 380 332 415
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 450 Volvo TAD1344GE Mecc Alte - ECO40 2S/4 328 410 360 450
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 505 Volvo TAD1345GE Mecc Alte - ECO40 3S/4 364 455 404 505
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 550 Volvo TAD1641GE Mecc Alte - ECO40 3S/4 400 500 440 550
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 655 Volvo TAD1642GE Mecc Alte - ECO40 1,5L/4 476 595 524 655
AVP 275 کوپله آکسا (موتور ولوو) AVP 700 Volvo TWD1643GE Mecc Alte - ECO40 2L/4 508 636 560 700