کوپله فابریک آکسا(موتوردوسان)

تصویر محصول مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
AD 220 AD 220 DOOSAN P086TI Mecc Alte - ECO 38 2SN/4 160 200 176 220
AD 220 AD 275 DOOSAN P126TI Mecc Alte - ECO 38-1LN 200 250 220 275
AD 220 AD 330 DOOSAN P126TI-II Mecc Alte - ECO 38-2LN/4 240 300 264 330
AD 220 AD 410 DOOSAN P158LE-1 Mecc Alte - ECO 40-1S/4 300 375 328 410
AD 220 AD 490 DOOSAN P158LE Mecc Alte - ECO 40-2S/4 340 425 388 485
AD 220 AD 510 DOOSAN DP158LC Mecc Alte - ECO 40-3S/4 368 460 408 510
AD 220 AD 580 DOOSAN DP158LD Mecc Alte - ECO 40-1L/4 420 525 466 580
AD 220 AD 630 DOOSAN DP180LA Mecc Alte -ECO 40-1,5L/4 460 575 504 630
AD 220 AD 710 DOOSAN DP180LB Mecc Alte -ECO40 2L/4 512 640 568 710
AD 220 AD 750 DOOSAN DP222LB Mecc Alte -ECO 40-2L/4 644 680 600 750
AD 220 AD 750 DOOSAN DP222LC Mecc Alte -ECO 40-VL/4 600 750 660 825